Yetkisiz sağlık kuruluşları ve yetkisiz işlem yapan kişiler hakkında şikayet dilekçesi örneği

………….VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRÜLÜĞÜNE

BAŞVURUDA BULUNAN    : …………

 

ŞİKAYET OLUNAN              : …………

 

DİLEKÇE KONUSU              : Şikayet olunan hakkında, yetkili olmadığı halde tıbbi müdahalede bulunmaları nedeniyle gerekli denetimin yapılması ve yaptırım uygulanması talebidir.

 

AÇIKLAMALAR                    :

Şikayet edilen, hekim olmayan………………..’nın, tanı ve tedavisi ancak uzman hekimler tarafından gerçekleştirilebilecek çok sayıda hastalığın tedavisine yönelik tıbbi müdahaleler gerçekleştirdiği, kendisine ait sosyal medya hesaplarında bu işlemlerin tanıtımını yaptığı görülmektedir (EK-1). Şikayet olunana ait ve tüm kullanıcıların erişimine açık olan;

  • ……………………………

uzantılı sosyal medya hesaplarında duruş bozuklukları, bel ve boyun fıtıkları, sinir sıkışması, diz ve omuz yaralanmaları, manuel terapi, kayropraktik, skolyoz vb çok sayıda hastalığın tedavisinin yapıldığını gösterir ilan, resim ve bilgilendirme metinleri bulunmaktadır.

 

Tedavi edildiği iddia edilen hastalıklar ancak uzman hekimler tarafından konulacak tanı ve yine uzman hekimlerce uygulanacak tıbbi müdahaleler neticesinde tedavi edilebilecek rahatsızlıklardır. Hekim olmayan, yetkisiz kişilerin reçete yazmak dahil, tedavi adı altında gerçekleştirmiş olduğu işlemler, hastalarda kalıcı arazlara ve toplum sağlığı açısından giderilmesi olanaksız sonuçlara sebebiyet vermekle birlikte mevzuat hükümlerine de aykırılık teşkil etmektedir.

MEVZUATIMIZDA

HHY. m. 4/g’de “TIBBİ MÜDAHALE: Tıp mesleğini icraya yetkili kişiler tarafından uygulanan, sağlığı koruma, hastalıkların teşhis ve tedavisi için ilgili mesleki yükümlülükler ve standartlara uygun olarak tıbbın sınırları içinde gerçekleştirilen fiziki ve ruhi girişim” olarak tanımlanmıştır

Tıbbi müdahale yetkisi hekime aittir. İlgili alanlarda ve uygulamalarda yardımcı sağlık personelleri, hekim gözetiminde, hekim denetiminde ve de hekim sorumluluğunda tıbbi müdahalede bulunabilirler.

 

YETKİLİ SAĞLIK PERSONELİ OLMAK 1219 nolu Tababet ve Şuabatı san'atlarının tarzı icrasına dair kanun, Madde 1 – (Değişik: 11/10/2011-KHK-663/58 md.)’de tanımlanmıştır.

 ''Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde tababet icra ve herhangi surette olursa olsun hasta tedavi edebilmek için tıp fakültesinden diploma sahibi olmak şarttır.'''

Bu şartı sağlamadan yapılan tıbbi müdahale, hukuka uygun olmayan bir tıbbi müdahaledir, hastaya zarar verilmişse TCK'da yer alan suçlara cevaz verir.

 

“Madde 25 – (Değişik: 23/1/2008-5728/22 md.)

''Diploması olmadığı hâlde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi eden veya tabip unvanını takınan şahıs iki yıldan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.”

 

Tıbbi müdahaleler, ilgili mevzuata göre Sağlık Bakanlığından çalışma ruhsatı almış Sağlık hizmet sunucularında ve sağlık bakanlığınca yetkilendirilmiş, personel çalışma belgesine sahip hekim ve hekim gözetiminde, denetiminde ve hekim sorumluluğunda yardımcı sağlık personelince gerçekleştirildiği takdirde hukuka uygun olacaktır.

 

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 11. Maddesinde; sağlık hizmeti sunumu ile ilgili tüm iş ve işlemlerin Sağlık Bakanlığı’nca denetleneceği ve ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunan veya yetkisiz kişilerce sağlık hizmeti verdirenlerin, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Nitekim Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 05.01.2020 tarih ve Yetkisiz Tıbbi İşlemler konulu yazısında hekim unvanı takınan ruhsatsız ve yetkisiz sağlık hizmeti sunduğu tespit edilen kişi ve kuruluşlar hakkında Valilikçe ilgili işyerinde faaliyetin durdurulması sağlandığı, 1219 Sayılı Kanun ve 3359 Sayılı Kanunun ilgili hükümleri birlikte değerlendirilerek adli işlem tesis edilmek üzere Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulduğu, ayrıca yetkisiz sağlık hizmeti sunumu içeren kişi ve kurumlara ait internet içeriklerinin kapatılması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’na bildirimde bulunulduğu, bu bildirimlerin yanı sıra işyeri açma ve çalışma ruhsatının bulunması durumunda yetkili idareye de ayrıca başvuru yapılacağı belirtilmiştir.

 

Şikayet edilen, hukuk dışı ve toplum sağlığını tehdit eden faaliyetlerini ticari menfaat amacıyla sürdürmektedir. Sağlık hakkı, özü itibariyle en temel insan hakkı olan yaşama hakkının bir unsuru niteliğindedir. Sağlık hizmetlerinin alelade bir ticari hizmet gibi gösterilmesi, ticari güdülerle tehlikeye atılması kabul edilemezdir.

 

Tüm bu açıklamalar ışığında aşağıda istem-sonuç kısmında belirtilen şekilde gerekli denetimin yapılarak sonucuna göre yaptırım uygulanmasını talep etmekteyiz.

 

İSTEM SONUCU                  : Yukarıda ayrıntıları ile açıklanan ve resen tespit edilecek nedenlerle;

  1. Şikayet edilen hakkında faaliyet gösterdiği adrese gidilerek denetim yapılmasını,
  2. Denetimler esnasında herhangi bir hukuka aykırılık tespit edilecek olur ise, ilgili mevzuat uyarınca öngörülen yaptırımların uygulanmasını, yine ilgili kurum ve kuruluşlara bildirimde bulunulmasını,
  3. 1219 Sayılı Kanun’un 25. maddesinde düzenlenen hekim olmadığı halde hasta tedavi etme ve 3359 Sayılı Kanun’un Ek-11. maddesinde düzenlenen ruhsatsız sağlık hizmeti sunma suçlarının işlendiğine yönelik bir şüphenin varlığı halinde şikayet olunan hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep ederim. Saygılarımla.

                                                                                                                                  Başvurucu

 

Eki: Şikayet edilene ait sosyal medya ekran görüntüleri

 

 

Test

Form Gönderimi

Tamam

Branşımız ve Derneğimiz ile ilgili haberler ve duyuruların detaylarına ulaşmak için tıklayınız

DAHA FAZLASI