Tüzük

TÜRKİYE FİZİKSEL TIP ve REHABİLİTASYON UZMAN HEKİMLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

(SOCIETY OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION SPECIALISTS OF TURKİYE REGULATIONS)

KURULUŞ

Madde 1: Derneğin adı Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneğidir. Merkezi Ankara’dır. Şube açabilir.

Madde 2: Dernek, Fiziksel Tıp Rehabilitasyon alanını ilgilendiren toplumsal hizmetler, insan gücü eğitimi, idari ve hukuksal düzenlemelerin çağdaş düzeye getirilmesi ve geliştirilmesi, Fiziksel Tıp Rehabilitasyon uzman hekimlerinin mesleki temsili, eğitimi, özlük hakları, şeref ve haysiyetinin korunması ve geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Derneğin çalışma konuları ve biçimleri;

1- FTR alanında uygulanan eğitimin düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesi için çaba göstermek, bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde her türlü girişimde bulunmak,

2- Üyelerini ve kamuoyunu FTR konusunda aydınlatmak ve bilgilendirmek için kongre, sempozyum, kurs ve benzeri toplantılar düzenlemek; çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

3- Uzman, yan dal uzmanı, uzmanlık öğrencisi ve yan dal uzmanlık öğrencisinin özlük haklarını koruyup, geliştirmek,

4- Amaçları doğrultusunda her türlü idari ve hukuksal girişimde bulunmak; proje üretmek ve gerçekleşmesi için gerekli desteği sağlamak

5- Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında çalışacak sağlık elamanlarının eğitim ve uygulama yapacağı ve gerektiğinde hastaların tedavi veya eğitim görecekleri merkezler kurup, yönetmek

6- Danışmanlık ve poliklinik hizmeti verecek üniteler kurarak ülke genelindeki bu konulardaki planlamalarda yer almak

7- Fiziksel tıp ve rehabilitasyon ile ilgili konu ve amaçlarına ulaşabilmek için; taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerine ayni hak elde etmek; sağlık kuruluşları açarak, işletmeler, şirketler, sandık ve vakıflar kurmak.

8- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak,

9- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

10- Diğer dernek, vakıf ve TTK’na göre kurulmuş ticaret şirketlerine, kurucu üye ya da üye olabilmek

11- Derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

12- Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

13- Yurt dışında fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında çalışan derneklerle ilişkiler kurarak tüzüğe uygun amaçları gerçekleştirmek, karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımı için çaba göstererek uluslar arası faaliyette bulunmak, gerektiğinde Genel Kurul onayı ile gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunmak, yurt dışında temsilcilik veya şube açmak, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurmak veya yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılmak,

14- Üyeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla kültürel ve sosyal etkinliklerde bulunmak (geziler düzenlemek, sandıklar ve kamplar kurmak, kooperatif veya diğer kuruluşlarla üyeleri için sözleşmeler yapmak, lokal açmak, vb),

DERNEK KURUCULARI

Madde 3

Prof. Dr. Vesile Sepici

Prof. Dr. Mehmet Beyazova

Prof. Dr. Fatma Atalay

Doç. Dr. Nihal Taş

Doç. Dr. Jale Meray Tan

Doç. Dr. Nesrin Bölükbaşı

Dr. Lütfi Bilgen

Prof. Dr. Kemal Dinçer

Dr. Z. Rezan Yorgancıoğlu

Doç. Dr. Sevim Orkun

Prof. Dr. Gülay Dinçer

Dr. Tuğba Ümit Seçkin

Dr. Yeşim Gürsel

Dr. H. Rana Erdem

Dr. Esma Ceceli

Dr. Oğuz Yorgancıoğlu

Prof. Dr. Oktay Arpacıoğlu

Prof. Dr. Fitnat Dinçer

Doç. Dr. Gülay Atay

Doç. Dr. Hatice Bodur

Dr. A. Hülya Demirkan

Dr. Seyhan Sözen

Dr. Halil Uçan

Dr. Şebnem Ataman

Dr. Belgin Karaoğlan

ÜYELİKLER

Madde 4: Derneğin 2 çeşit üyesi vardır.

 1. Asıl Üyeler: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, dernek üyeliğine engeli olmayan, Sağlık Bakanlığı’nın tıpta uzmanlık tüzüğüne göre Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı olan uzmanlık eğitiminin son 1 yılına girmiş olan hekimler yönetim kurulu kararı ile asıl üyeliğe seçilirler.

 2. Onursal Üyeler: Derneğin amacına ulaşması için önemli katkılarda bulunan kişiler yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı ile onursal üye olabilirler.

Onursal üyeler dernek organlarına seçilemezler, oy kullanamazlar, aidat ödemek zorunda değillerdir.

ÜYELİĞE KABUL

Madde 5: Derneğe asıl üye olmak isteyenler yazılı olarak yönetim kurulu başkanlığına başvururlar. Bu istekleri yönetim kurulunca incelenerek en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul, ya da isteğin reddi şeklinde karara bağlanarak sahibine yazılı olarak duyurulur.

Dernek şubesinin bulunduğu yerlerde üyelik müracaatları şubelere yapılır. Bu koşulda Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 6: Her üye dilediği zaman üyelikten ayrılma isteğini Genel  Merkez  Üyesi  olanlar  Genel  Merkez  Yönetim  Kuruluna, Şube  Üyesi  olanlar Şube  Yönetim  Kuruluna yazılı olarak bildirerek üyelikten ayrılabilir. Üyelikten çıkma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 7:

 1. Dernek kararlarına uymamak, derneğin amacına ve tüzük hükümlerine aykırı hareketlerde bulunmak;

 2. Dernek ve dernek yöneticilerinin onurunu kırıcı, onlara suç isnat edici ya da dernek çalışmalarını baltalayıcı çalışmalarda bulunanlar;

 3. Derneğin adını kullanarak, siyasi partilerden herhangi birisinin yarar ya da zararına faaliyette bulunanlar ya da dernek içinde üyeler arasında bu nedenle ayrılık yaratanlar ya da olaylara sebebiyet vermek gibi halleri belirlenen üyelerden genel  merkez  üyesi  olanlar  Genel  Merkez  Yönetim  Kurulunun, şube  üyesi  olanlar Şube  Yönetim  Kurulunun  kararıyla dernek üyeliğinden çıkarılırlar. Üyelikten çıkarılma kararına karşı çıkarılan üyenin ilk genel kurula başvurma hakkı saklıdır.

ÜYELİK AİDATI

Madde 8: Asıl üyelerin yıllık aidatı ve dernek üyeliğine giriş aidatı 20 TL’ dir.

DERNEK ORGANLARI

Madde 9: Derneğin organları şunlardır.

a. Genel Kurul

b. Yönetim Kurulu

c. Denetim Kurulu

GENEL KURULUN OLUŞUMU VE TOPLANTI ZAMANI

Madde 10: Genel Kurul, derneğin en yüksek karar organıdır. Genel  Kurul, dernek üyelerinin tamamından oluşur . Genel kurul toplantısı üç yılda bir Mart ayında yapılır. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanılır.

GENEL KURULUN TOPLANTI YERİ VE ÇAĞRI USÜLÜ

Madde 11: Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GENEL KURULUN TOPLANTI YETER SAYISI VE YAPILIŞ USÜLÜ

Madde12: Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır. Şubeler tüm asıl üyeleri ile Merkez Genel Kurulunda temsil edilirler.  İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurullarını toplam sayılarının iki katından az olamaz. Üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine giderler. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilir. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler, yönetim kuruluna teslim edilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR VE KARAR YETER SAYISI

Madde 13:Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin istediği konular gündeme alınır ve görüşülür. Genel kurulda tüzük değişikliği ve derneğin feshine ilişkin kararlar,genel kurula katılan üyelerin 2/3’ünün oyu ile alınır.Diğer kararlar ise oylamaya katılan üyelerin yarıdan bir fazlasının oyu ile alınır.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ

Madde 14: Genel Kurulun Görevleri

Genel kurulun görevleri şunlardır:

a) Yönetim ve denetim kurullarının seçilmesi,

b) Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

c) Derneğin çalışmalarının yönlendirilmesi,

d) Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

e)Tüzük değişikliğine karar verilmesi,

f) Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

g) Derneğin şubelerinin açılmasına ve kapatılmasına karar verilmesi,

h) Derneğin federasyona katılması, federasyona kurucu üye olması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

ı) Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

i) Yönetim Kurulunun onursal üyelik teklifi hakkında karar verilmesi

j) Derneğin feshinin karara bağlanması,

k) Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması

YÖNETİM KURULU

Madde 15: Yönetim Kurulu dokuz asıl, beş yedek üyeden oluşur ve genel kurulca gizli oyla seçilir. Görev süresi üç yıldır. Yönetim kurulu seçimlerinde kişiler ancak tek tek aday olabilirler. Gruplar halinde adaylık olamaz. Seçimden sonra ilk yedi gün içinde yapılacak olan ilk yönetim kurulu toplantısında gizli oy, açık sayım ile yönetim kurulu kendi üyeleri arasında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir sayman ve bir veznedar seçer

Yönetim kurulunun görev süresi sona ermediği halde seçimsiz genel kurul toplantısında çalışma ya da parasal durum raporlarının aklanmaması durumunda yönetim kurulunun görev süreleri sona erer ve yönetim kurulu seçimi yapılır.

Yönetim kurulunda boşalan üyeliklerin yerine sırası ile genel kuruldaki seçim sırasında en çok oyu almış olan yedek üyeler çağrılır. Yönetim kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu en az ayda bir olağan olarak toplanır. Yönetim kuruluna aynı üyelerin tekrar seçilmesi mümkündür.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde l6: Genel kurulda seçilen yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Derneği temsil etmek, gerektiğinde derneği temsil etmek üzere dernek başkanına ya da yönetim kurulu üyelerinden biri yada birkaçına yetki vermek.

Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarma konularında karar vermek

 1. Yıllık çalışma programı hazırlamak,

 2. Bütçeyi hazırlamak ve harcamak,

 3. Başkana, genel sekreter ve saymana yetki devri yapmak,

 4. Ücretli ve/veya sözleşmeli personel çalıştırmak,

 5. Derneğin amaçlarına uygun işleri gerçekleştirmek için diğer ulusal ve uluslar arası başka kuruluşlarla ilişki kurmak, gerektiğinde anlaşmalar imzalamak (önceden yetkili makamlarda izin almak şartıyla);

 6. Derneğin gelirlerini toplamak, gelir arttırıcı önlemler almak;

 7. Yurtiçi ve yurtdışı şartlı bağışların kabulüne karar vermek ve de yapılacak bağışlara karar vermek

 8. Derneğin projelerinin gerçekleştirilmesi için çalışma birimleri ve çalışma gurupları oluşturmak, bunların görevlerini belirlemek, çalışma ortamı sağlamak ve hizmeti denetlemek,

 9. Genel kurul toplantılarının tarihini, yerini ve gündemini belirlemek toplantıyı bütün üyelere duyurmak,

 10. Yıllık yönetim kurulu çalışma raporlarını hazırlamak

 11. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

 12. Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

 1. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasına karar vermek,

 2. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

 3. Yönetim kurulunun iki kez uyarmasına karşın artarda iki yıllık üyelik aidatlarını ödemeyenler ya da yönetim kurulunca kabul edilebilir bir mazeret bildirmeden artarda üç genel kurul toplantısına katılmayanlar üyelikten çıkarılabilir,

 4. Çalışma grupları yönergesinde değişiklikleri yapmak.

DENETİM KURULU VE GÖREVLERİ

Madde l7: Denetim kurulu genel kurulca gizli oyla, üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen üç asıl, üç yedek üyeden oluşur. Toplantı ve karar yeter sayısı üçtür. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

İç Denetim

Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya denetim yaptırabilir. Bu durum, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

GELİR KAYNAKLARI

Madde l8: Derneğin gelir kaynakları şunlardır.

 1. Giriş aidatları;

 2. Yıllık üye aidatları;

 3. Derneğe yapılan her türlü nakdi ve aynı bağışlar;

 4. Yönetim kurulunca kabul edilen her türlü şartlı bağışlar;

 5. Yayın satışlarından sağlanan gelirler;

 6. Dernek tarafından yürütülecek kurs, seminer, kongre, sergi, kermes gibi etkinliklerden sağlanacak gelirler,

 7. Derneğin yürüttüğü projeler ve karşılığında iş yaptığı diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan gelirler;

 8. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler;

 9. Derneğin diğer etkinliklerinden elde ettiği gelirler;

Yıl içinde toplanan gelirlerin %80’i o yıl içinde derneğin amaçları istikametinde kullanılacaktır.

Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Dernekler Yönetmeliği’nde belirlenen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararı ile bastırılır.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.

BORÇLANMA BİÇİMLERİ

Madde 19: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, dernek malvarlığının %50’sini aşmamak ve gelir kaynakları ile karşılanabilme koşulu ile borçlanabilir.

Dernek başka bir gerçek ya da tüzel kişiye borç veremez ve kredi açamaz.

DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER

Madde 20: İlgili mevzuat kurallarında belirtilen defter ve kayıtlar usulüne uygun olarak tutulur. Bu defterlerin noter veya İl Dernekler Müdürlüğüne tasdik ettirilmesi zorunludur.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 21: Tüzükte; Yönetim Kurulunun ya da üyelerin en az 1/10’ unun önerisi ve Genel Kurula katılan üyelerin 2/3’ünün olumlu oy kullanması koşuluyla değişiklik yapılabilir.

DERNEĞİN FESHİ VE MALLARIN TASFİYESİ

Madde 22: Dernek gerekli görülmesi halinde dernek genel kurulunun kararıyla feshedilir. Genel kurulun fesih kararı verebilmesi için dernek üyelerinin üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması ve toplantıya katılanların üçte ikisinin çoğunluğuyla karar alınması şarttır. Birinci toplantıda üçte iki çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Toplantıya katılanların üçte ikisinin fesih kararı vermesi halinde dernek feshedilir. Bu durumda derneğe ait mallar Türk Tabipleri Birliği’ne devredilir.

İNFİSAH

Madde 23: Derneğin borç ödemede acze düşmüş olması, yönetim kurulunun tüzük gereğince oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi, olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması hallerinde dernek kendiliğinden sona erer. Her ilgili Sulh Hakiminden derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespitini isteyebilir.

Madde 24: Dernek yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı ile gerekli görülen yerlerde Dernekler Kanunu’nda belirlenen usule göre şubeler açılabilir

Şubelerin görevi merkezin planladığı programları bölgelerinde gerçekleştirmek ve oluşan yöresel durumlara göre merkeze bilgi vererek işbirliği halinde özgün programlar yapmaktır.

Her şubede genel kurul, yönetim kurulu, denetim kurulu veya denetçi oluşturulması zorunludur. Şube organlarının oluşturulması ve görevleri merkez tüzüğünde belirtilen ilgili hükümlere tabidir.

ŞUBELERİN KURULMASI ve TEMSİLCİLİKLER

Madde 25:Genel Kurul tarafından alınan şube açma kararı doğrultusunda Dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile müracaat yapılır. Bu yazıda kurucuların adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi ve yeri, meslek ve sanatı, ikametgahı ve tâbiyeti ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıyı dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi lüzumludur.

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Dernek yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Dernek yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından temsilciliğin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yasal düzenlemelere uygun şekilde yazılı olarak başvuruda bulunulur. Dernek Tüzüğü ile yetki belgesinin ekli olduğu başvuruda temsilciklerin adresi, faaliyet alanları, görev ve yetkileri açıkça belirtilir

Madde 26: Dernek şubelerinin kuruluşundan sonra şubenin çalışması ile ilgili faaliyetler dernekler kanunun ve dernek tüzüğünün hükümlerine tabidir. Şubeler kurulduktan ve üye kaydı yapmaya başlandıktan sonra tüzük hükümlerine göre genel kurullarını toplantıya çağırır. Ancak şubelerinin genel kurul toplantılarının merkezin genel kurul toplantısından en az 2 ay evvel tamamlanması zorunludur.

ŞUBELERİN ORGANLARI

Madde 27: Her şube aşağıdaki organlardan oluşur:

 1. Şube Genel Kurulu

 2. Şube Yönetim Kurulu

 3. Şube Denetim Kurulu

ŞUBE GENEL KURULU’NUN TOPLANMASI

Madde 28: Genel kurulun toplantı ve çalışma şekli:

a) Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Ocak ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Şube genel kurulu şubede kayıtlı asıl üyelerden meydana gelir. Olağan toplantının Dernek Merkez Genel Kurulu toplantısından en az iki ay önce bitmesi zorunludur.

b) Şube Genel Kurulunun çağrı yöntemleri, toplantı ilkeleri, olağanüstü toplantı, şubeye ilişkin ve şube kapsamında kalmak üzere Genel  Merkez  Genel  Kurulu  usul  ve  hükümleri  benzer olarak uygulanır. c) Toplantı tutanağının bir örneği ile Yönetim ve Denetleme kurulları asil ve yedek üyelerinin kimlikleri, adresleri ve dernek Merkez Genel Kuruluna katılacak delegelerin isimleri ilgili makamlarda ayrı olarak 7 gün içinde dernek merkezine de gönderilir.

ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

 1. Yönetim ve Denetim kurullarının raporları ile bilanço ve gelir-gider hesaplarını inceleme sonucuna göre kurulları ibra etmek veya sorumlulukları hakkında karar vermek.

 2. Şubenin bütçesini incelemek, aynen veya değiştirerek onaylamak.

 3. Yönetim ve Denetleme kurulları asil ve yedek üyelerini seçmek.

 4. Dernek tüzüğünün ve yasaların Genel Kurula verdiği diğer görevleri yapmak.

ŞUBE YÖNETİM KURULU

Madde 29: Şube Yönetim Kurulu, Genel Kurulca asıl üyeler arasından üç yıl süre için seçilen 5 asıl 5 yedek üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

ŞUBE YÖNETİM KURULU İŞ BÖLÜMÜ

Madde 30: Yönetim kurulu, seçimden sonrası ilk hafta içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve saymanı seçer.

 1. Başkan, dernek merkezi ile koordinasyonu sağlamak ve şubeyi diğer yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yönetmekten sorumludur. Yönetim kurul kararı ile komisyonlar kurulmuşsa bu komisyonların da doğal üyesidir.

 2. Sekreter örgütleme çalışmalarından sorumludur. Karar defteri ve yazışmaları başkanın onayını alarak yürütür. Tüm defter ve evrakların takibinden başkana karşı sorumludur.

 3. Başkan yardımcısı başkana her konuda yardımcıdır. Başkanın yokluğunda vekalet eder. Başkan vekaleti başka bir yönetim kurulu üyesine de vermekte özgürdür ancak böyle durumlarda başkanın yazılı onayı gerekir. Makro düzeyde ele alınması gereken işlemleri dernek merkezindeki varsa paralel komisyona iletir veya birlikte çözümler.

 4. Sayman her türlü akçalı işlerden ve gelir gider ile ilgili belgelerin hazırlanmasından sorumludur.

 5. Veznedar: Saymana yardımcıdır. Banka ve harcamalar ile ilgili işlerde para ile doğrudan temas gerektiğinde saymana yardımcı olur.

 

ŞUBE YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 32:

a) Şubeyi temsil etmek ve bu konuda kurul üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek.

b) Şubeyi tüzük ve yasalar hükümlerine göre yönetmek,

c)Şubeye üye alınması veya üyelikten çıkarma konularında karar vermek

d) Genel kurul kararlarını yerine getirmek,

e) Yıllık çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider hesabını, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak ve Genel Kurula sunmak; (Bağışlar ve Genel Kurul tarafından belirlenmiş üye aidatları üye yazımı esnasında şube saymanı tarafından toplanarak her ayın ilk on günü içinde üye formlarının bir sureti ile birlikte dernek merkezine ulaştırılır. Toplanan bu aidat ve bağışların 2/3’lik bölümü şube giderlerinin karşılanması için ilgili şubeye terkedilecektir. (Bu oran şube yönetiminin teklifi ve merkez genel kurulunun onayı ile değiştirilebilir.)

 1. Şubenin defter ve dosyalarını tutmak.

Şube Yönetim Kurulu işlerin yürütülmesinden Şube Genel Kuruluna ve Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Ayrıca tüzüğe ve yasalara aykırı olan her türlü davranış ve işlemlerden de şahsen sorumludur. Şube Yönetim Kurulu kararlarına karşı Merkez Yönetim kuruluna itiraz edilebilir. Merkez Yönetim Kurulunun vereceği karar kesindir.

Tüzük  hükümlerine, Genel  Merkez  Yönetim  Kurulu’nun  Yönetmelik, Genelge  ve  Kararlarına  uymayan  Şube  Yönetim  Kurulları  Genel  Merkez  Genel  Kurulu  kararı  ile  görevden alınabilir. Bu  kurul  yerine  Şube  Genel Kurulu  toplanıncaya  kadar  geçici  bir  Yönetim  Kurulu  atanır. Şubenin  tüm  mal  ve  nakit  varlığı  Geçici  Kurula  teslim  edilir.  

ŞUBE DENETLEME KURULUNUN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ

Madde 33: Şube işlem ve hesaplarını denetlemek üzere Genel Kurul tarafından asıl üyeler arasında üç yıl süre için 3 asıl 3 yedek üyeden oluşan bir Denetleme Kurulu seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Denetleme Kurulu bu tüzüğün 17 maddesindeki yazılı esaslar çerçevesinde görev yapar.

DİĞER HÜKÜMLER

Madde 34: Bu tüzükte hüküm eksikliğinin bulunması halinde Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.

 

Test

Form Gönderimi

Tamam

Branşımız ve Derneğimiz ile ilgili haberler ve duyuruların detaylarına ulaşmak için tıklayınız

DAHA FAZLASI