Çalışma Grupları Yönergesi

TÜRKİYE FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON UZMAN HEKİMLERİ DERNEĞİ

BİLİMSEL ÇALIŞMA GRUPLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA İLKELERİ YÖNERGESİ

Bilimsel çalışma gruplarının amaçları:

Çalışma Grupları, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği (bundan sonra kısaca Dernek olarak adlandırılacaktır) tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere Dernek Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen konularda oluşturulan ve Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışan bilimsel danışman kurullardır. Çalışma grubunun amaçları, spesifik konular ile ilgilenen hekimleri bir araya getirmek, bilgi alışverişinde bulunmak, ilgili konulardaki bilgilerini arttırmak, sorunlarına yardımcı olmak, çalışmalarıyla sonuçlarını tartışmak, genel tedavi prensipleri oluşturmak, özel ilgi, deneyim ve birikim gerektiren alanlarda derinlemesine araştırmalar yapmak, bilgi üretmek, yaymak ve dernek yönetim kurulu tarafından ihtiyaç duyulması halinde bilimsel, adli ve idari konularda derneğe danışmanlık yapmak ve bu süreçlerde aktif olarak görev almaktır.

Çalışma gruplarının kuruluş ve üyelik ilkeleri:

Yeni bir bilimsel çalışma grubunun kurulması için ilgili alanda bilimsel çalışmaları bulunan en az 5 (beş) farklı kurumdan ve en az 7 (yedi) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) uzmanının birlikte Dernek Yönetim Kurulu'na çalışma grubunun kuruluş amacı ve çalışma planını içeren bir dilekçe ile başvurmaları gerekir. Bilimsel çalışma grupları Dernek tarafından belirlenen kurallara uymak zorundadır. Ek olarak Dernek Yönetim Kurulu, yeni çalışma grupları oluşturabilir, oluşturulan çalışma gruplarının duyurusunu yapar, ismini değiştirebilir, grup çalışmalarının yönetmelik hükümlerine uygunluğunu izler ve çalışma grupları hakkında karar verir.

Çalışma grubu üyelikleri:

Derneğin tüm üyeleri ilgi duydukları konularda oluşturulmuş çalışma gruplarına üye olabilirler. Dernek üyeleri, üyelik koşullarını sağlamaları halinde dolduracakları üye kayıt formunda ilgi duydukları çalışma gruplarını önem sırasına göre belirtirler.                                                                                                                                                  

Üyelik koşulları:

Çalışma grubu ile ilgili bilimsel çalışma alanında halen aktif olarak çalışan (poliklinik, klinik, muayenehane, laboratuvar ya da deneysel) ve Dernek üyesi olan hekimler çalışma grubu üyesi olabilir.

Üyelik için adayın özgeçmişi, yayın listesi ve çalışma grubu başvuru formu ile Çalışma Grubu Yürütme Kurulu’na (ÇGYK) başvuruda bulunması (e-posta ile ya da şahsen) gerekir. Çalışma grubu üyesi olabilmek için bu başvurunun ÇGYK tarafından görüşülüp en az 2/3 çoğunluk tarafından uygun görülmesi gerekir. ÇGYK toplantısında üyeliğe uygun görülen adaylar ÇGYK tarafından Dernek Yönetim Kurulu'na bildirilir. Üyelik kararı Dernek Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilip onaylandıktan sonra kesinleşir ve adaya Dernek Yönetim Kurulu tarafından bildirilir.

Çalışma grubu yürütme kurulu tarafından üyeliğe uygun görülmeyen adaylarla ilgili gerekçeli karar Dernek Yönetim Kuruluna bildirilir.

Üyeliğe kabul edilenlerin bilgileri, ilgili çalışma grubu sekreteri tarafından tutulan Çalışma grubu üye  defterine kaydedilir.

ÇGYK üyelik başvurularını en geç 1 ay içinde karara bağlamak ve denek yönetim kuruluna bildirmek durumundadır.

Bilimsel yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya meslek onuru ile bağdaşmayan davranışlarda bulunan çalışma grubu üyeleri ÇGYK tarafından Dernek Yönetim Kurulu'na bildirilir ve uygun disiplin maddesine göre gereği yapılır. Bu kişiler ÇG’ larda görev alamazlar.

FTR dışı branşlardan katılımcı hekim üye: Dernek üyesi olma şartı aranmaz ancak kendi uzmanlık alanında en az 3 yıllık geçmişi olması gerekir. FTR dışı branşlardan katılımcı üyelerin ÇGYK seçiminde oy kullanma hakkı yoktur. Diğer üyelik şartları FTR hekimleri için gerekli olan şartlarla aynıdır.

Çalışma gruplarının organları:

Çalışma Grubu Genel Kurulu: Çalışma grubu genel kurulu çalışma grubunun tüm üyelerinden oluşur. Tüm üyelere ait bilgiler çalışma grubu üye defterine kayıtlı olmalı, her yılın başında yönetim kuruluna iletilmelidir.

Çalışma Grubu Yürütme Kurulu: Çalışma Grubu Genel Kurulunca seçilen 5 üyeden oluşur. Dernek tarafından ÇGYK üyeliği onaylananlar 3 (üç)'er yıl görev yaparlar. ÇGYK üyelerinin seçimi üç yılda bir tekrarlanır. Dernek Yönetim Kurulu yeni ÇGYK'yi atayana kadar mevcut ÇGYK görevine devam eder. ÇGYK kuruluş aşamasında Dernek Yönetim Kurulu tarafından atanır.

ÇGYK'ye seçilenler kendi aralarında 1 (bir) başkan, 1 (bir) başkan yardımcısı, 1 (bir) sekreter ve 2 üye seçerler.

Grup çalışmaları, ÇGYK aracılığıyla sürdürülür ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Çalışma grubunu, grup Başkanı veya yetki verdiği bir diğer yürütme kurulu üyesi temsil eder.

ÇGYK her yıl en az bir eğitim aktivitesi veya etkinliği yapmak ve üye müracaatlarını değerlendirmek zorundadır. ÇGYK’nın yılda en az 3 (üç) kez toplantı yapması gerekir. Bu toplantılarda alınan kararlar karar defterine yazılı olarak aktarılır ve en geç 10 gün içerisinde Dernek Yönetim Kuruluna bildirilir. Alınan kararlar Dernek Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Çalışma grubu yürütme kurulu üyelik koşulları ve işleyiş süreci:

Yeni ÇGYK, üyeler arasından, seçilme kriterlerine uyan ve seçimle en yüksek oyu alan 5 (beş) yeni ÇGYK üyesini ve üye listesinde yer alan her üyenin aldığı oy miktarını, oy sıralamasına göre seçim sonuç tutanağı şeklinde Dernek Yönetim Kurulu’na sunar.

ÇGYK'de görev alanlar, diğer çalışma gruplarında aynı sıfatla ÇGYK üyesi olarak görev alamazlar, ancak diğer çalışma gruplarında üye olabilirler.

 

Çalışma gruplarının yükümlülükleri:

Çalışma grupları Derneğe bağlı olup, Dernek Ana Tüzüğü ve Yönergeleri doğrultusunda çalışmalarını yürütür.

Birimler idari, yasal ve mali yönden tamamen Dernek Yönetim Kurulu'na karşı sorumlu ve bağlıdır.

Dernek Genel Merkezi, dernek tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda Çalışma Grupları tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca uygun bulunan etkinlikleri destekler, bu etkinliklerin organizasyonuna katkıda bulunur, gerektiğinde maddi katkı sağlayabilir.

Dernek bünyesinde sadece Genel Merkeze bağlı çalışma grupları oluşturulur, şubeler düzeyinde çalışma grupları kurulamaz. Dernek Genel Merkezinin ve Dernek Şubelerinin talepleri doğrultusunda çalışma grubu üyeleri bilimsel danışmanlık yapar, ilgili makamlara sunulmak üzere Dernek tarafından istenen raporları zamanında hazırlar.

Çalışma grupları, Dernek Yönetim Kurulunun bilgisi ve onayı dahilinde sempozyum, panel, konferans, seminer, kurs, uygulama ve halka yönelik eğitim programları vb düzenleyebilir. Çalışma Grupları Dernek Yönetim Kurulunun izni ile konularıyla ilgili bilgilendirici veya tanıtıcı basılı materyaller hazırlayabilir. Çalışma grupları konularıyla ilgili araştırmaları teşvik eder ve düzenlerler, çok merkezli araştırmaları projelendirir, ulusal veri tabanı oluşturur ve devamlılığını sağlayabilir.

Yurt dışındaki benzer amaçlı derneklerle yasalar çerçevesinde bilimsel ve sosyal ilişki kurar, üyelerinin bu kuruluşlara üye olmasını sağlarlar.

Kendi alanları ile ilgili ulusal politikalar oluşturarak, raporlar hazırlayabilir.

Çalışma gruplarının gelir ve giderleri:

Çalışma Gruplarının gelir ve gider muhasebesi Dernek genel muhasebesi içindedir. Bu yüzden çalışma grupları yapacakları her faaliyetin tahmini bütçesini faaliyetten önce Dernek Yönetim Kurulu'na bildirmek zorundadır. Derneğin maddi destek sağlayacağı faaliyetler için kesin bütçe önceden belirlenmelidir ve dernek yönetim kuruluna sunulmalıdır.

Çalışma Gruplarınca düzenlenen bilimsel toplantılar veya araştırma nedeniyle oluşan gelir ve gider kayıtları Dernek adına yapılır. Denetim Dernek saymanı aracılığıyla Dernektedir. Faaliyetler nedeniyle oluşan kaynaklar Dernek adına toplanır ve Dernek muhasebe kuralları içinde harcanır. Bu yüzden yapılan tüm faaliyetlerin kesin bütçesi faaliyet bitiminden en geç bir ay sonra Dernek Yönetim Kurulu'na sunulmalıdır.

Çalışma gruplarının disiplini ve işleyiş prensipleri:

Çalışma grubunun üyelerinin ayrılması, üyelikten çıkarılması, Dernek Ana Tüzüğü ve Yönergelerine göre düzenlenir.

Çalışma grupları, etkinlikleri gerçekleştirmek için Dernek Yönetim Kurulu'nun onayını almak durumundadır. Yapılan faaliyetler her yılın Aralık ayında Derneğe bildirilir.

Çalışma Grubu içerisindeki anlaşmazlıkların çözümünde birinci derecede yetkili ÇGYK'larıdır. Çözüm sağlanamaz ise itiraz Dernek Yönetim Kurulu'na yapılabilir.

ÇGYK toplantılarına mazeretsiz olarak 2 (iki) defadan fazla katılmayanların üyelikleri düşer, yerlerine yeni ÇGYK üyesi atamaları yapılır. İki yılda 3 (üç) toplantıdan daha az toplantıya iştirak eden ÇGYK üyesi, bir sonraki dönemde ÇGYK'na aday adayı olamaz.

Çalışma Grupları tarafından hazırlanan her türlü doküman ve duyuru Dernek Yönetim Kurulunun onayı alındıktan ve yayın ilkeleri çerçevesinde biçimlendirdikten sonra duyurulur, Derneğin resmi yayını niteliği kazanır ve yayınlanabilir. Yayın hakkı Derneğe aittir.

Çalışma grubunun kapatılması:

Çalışma grupları tüm aktivitelerinde dernek yönetim kuruluna karşı sorumludur. Bir çalışma grubu, grubun görevini tamamlamış olması yahut diğer sebepler ile Dernek Yönetim Kurulu tarafından feshedilebilir. Dernek Yönetim Kurulu, yönetmeliğe aykırı çalışan bir çalışma grubu yürütme kurulunu görevden alabilir. Böyle bir durumda üç ay içinde çalışma grubu genel kurulu yapılarak yeni yürütme kurulu seçilmesi sağlanır. Bu süre içinde çalışma grubu yönetimi Dernek Yönetim Kurulu'nca sürdürülür.

Test

Form Gönderimi

Tamam

Branşımız ve Derneğimiz ile ilgili haberler ve duyuruların detaylarına ulaşmak için tıklayınız

DAHA FAZLASI