2013 - 2016 Raporları

TÜRKİYE FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON UZMAN HEKİMLER DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

 

Yönetim Kurulunuzun görev dönemi olan 2013-2016 döneminde Avukatlık Ortaklığımız tarafından verilen avukatlık ve hukuk danışmanlığı hizmetlerine ilişkin çalışma raporumuz aşağıda bilgilerinize  sunulmasıdır. Saygılarımızla. 06.04.2016

 

 

AÇILAN VE DEVAM EDEN DAVALAR:

I- Yönetim Kurulunuzun görev süresinden önce açılmakla birlikte  bu dönemde de takip edilen sürmekte olan davalar

 • Derneğiniz ve Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, Romatizma Araştırma ve Savaş, Türk Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneği ile birlikte SHÇEK Özürlülerin Tespiti, İncelenmesi, Bakım Ve Rehabilitasyonuna Dair Yönetmelik uyarınca tıbbi rehabilitasyon hizmeti veren bütün merkezlerde FTR uzman hekiminin görevlendirilmesi, ve fizyoterapistin FTR uzman hekimi tarafından konulan tanı ve önerdiği program çerçevesinde rehabilitasyon için gerekli uygulamaları yapmasının sağlanması istemimizin reddine dair işlemi ile 19.08.1993 gün ve 21673 Sayılı RG'de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan, SHÇEK Özürlülerin Tespiti, İncelenmesi, Bakım Ve Rehabilitasyonuna Dair Yönetmeliğin 8. ve 20. mad. noksan düzenleme nedeniyle iptali istemi ile Danıştay 10.Daire 2003/4048 Esas sayılı dosyasına kayıtlı davada 16.05.2006 tarihinde dava konusu işlemin kısmen iptaline karar verilmiştir. Davalı’nın temyizi üzerine Danıştay İDDK görüş değiştirerek bu tür düzenlemelere karşı Resmi Gazetede yayınlanmasından itibaren 60 gün içinde iptal davası açılması gerektiği sonradan yapılan başvurulara dayalı dava açılamayacağı düşüncesi ile kararı bozmuş, Daire 03.02.2012 tarihinde davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar vermiştir. Karar 11.04.2012 tarihinde tarafımızca temyiz edilmiştir.10.03.2014 tarihinde temyiz istemimizin reddi ile kararın onanmasına karar verilmiştir.05.11.2014 tarihinde Karar Düzeltme   dilekçesi sunmuştur. Dosyada KD istemine ilişkin henüz karar verilmemiştir.
 • Van İpekyolu Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin hizmet satın alınması yolu ile gördürülmesi işleminin iptali istemiyle 09.05.2007 tarihinde Van İdare Mahkemesi’nde E.2007/1293 sayılı dosyasına kayıtlı dava açılmıştır..15.06.2010 tarihinde dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Danıştay 13.Dairesi E.2010/4770, K.2015/1808 sayılı kararı ile 14.05.2015 tarihinde davalının temyiz isteminin reddi ile kararın onanmasına karar vermiştir. Davalı idare karar düzeltme istemiş olup Dosya henüz kesinleşmemiştir.
 • 03.2008 gün ve 26810 sayılı RG'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin bazı maddelerinin bir bütün olarak uygulama bütünlüğünü ortadan kaldırdığı gerekçesiyle iptali istemiyle Danıştay 8.Daire 2008/4077 Esas sayılı dosyasına kayıtlı 7.5.2008 yılında dava açılmıştır. 04.03.2009 tarihinde Danıştay 8 daire kısmen iptal, kısmen ret kararı vermiştir. 18.05.2009 tarihinde davalı Milli Eğitim Bakanlığı kararı temyiz etmiştir. 25.03.2014 tarihinde davalı ile davalı yanında davaya katılanın temyiz isteminin kabulü ile kararın BOZULMASINA karar verilmiştir.11.02.2014 tarihinde tarafımızca Karar Düzeltme dilekçesi sunulmuştur. Dosyada KD henüz görüşülmemiştir.
 • Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 3493 sayı ve 25.03.2008 tarihli yazısının 14.maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Danıştay 2.Daire E.2008/5544 Esas dosyasına kayıtlı 16.7.2008 tarihinde dava açılmıştır. 26.12.2011 tarihinde Genelgenin 14.maddesinin iptaline karar verilmiştir.
 • Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği; 25.05.2008 günlü Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında Romatoloji Yan Dal Programı için Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Dalından da kadro açılması ile Tıpta uzmanlık Tüzüğü ek Çizelgenin 10. sırasında romatolojinin fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanlık dalına bağlı üç yıllık eğitim süresi olan yan dal uzmanlığı olarak düzenlenmesi işlemlerinin yürütmesinin durdurulması ile iptalini istemiştir. Tarafımızca davaya davalı idare yanında katılma istemimizin kabulüne ve davanın reddine karar verilmesi istenmiştir. Danıştay 8.Daire E.2008/3500 Esas dosyasına kayıtlı davaya davalı yanında davaya katılma talebimizin kabulüne karar vermiştir. 17.02.2010 tarihinde davanın reddine karar verilmiştir. 16.12.2013 tarihinde davacının temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına karar verilmiştir. Karar düzeltme aşaması henüz görüşülmemiştir.
 • Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin Tıpta Uzmanlık Yan Dalları, Bağlı Ana Dalları ve Eğitim Sürelerine Dair Çizelge başlıklı Ek-3 nolu Çizelge’nin 33.sırasında, Nörofizyoloji Yan Dal Uzmanlığının bağlı olduğu uzmanlık dalları arasında Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimliğine yer verilmemesi ile Geçici 10. maddenin 1.fıkrasında uyarınca Nörofizyoloji Yan Dal Uzmanlık belgesi verilecek uzmanlık alanları içinde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimliğine yer verilmemesine ilişkin noksan düzenlemelerin iptali istemiyle 16.09.2009 tarihinde tarafımızca dava açılmıştır. Danıştay 8.Daire E.2009/7831 Esas sayılı dosyasına kayıtlı bu davada yürütmeyi durdurma istemini kısmen kabul, kısmen red kararı vermiştir. 9.01.2011 tarihinde davada kısmen ret, kısmen İptal kararı verilmiştir.2 0.11.2014 tarihinde 1219 sayılı Yasada yapılan değişiklik sonrası iptal edilen yönetmelik hükmü Yasa hükmü haline  getirildiği için  davalı idarelerinin temyiz isteminin kabulüne ve Danıştay 8.Daire 19.01.2011 tarihli kararının bozulmasına karar verilmiştir.9.12.2015 tarihli savcı düşüncesi sunulmuştur.20.1.2016 tarihinde konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.
 • Davacı Türkiye Fizyoterapistler Derneği’nin Sosyal Güvenlik Kurumu 2009/40 sayılı Genelge'deki düzenlemenin iptali istemi ile Danıştay 10.Daire E.2009/4931 Sayılı dosyasında açılan davaya 15.10.2009 tarihinde davalılar SB ve SGK yanında katılma talebinde bulunulmuştur. 08.03.2010 tarihinde davaya davalı idareler yanında katılma istemimizin  kabulüne karar verilmiştir. Danıştay 10.Dairesi Yürütmeyi Durdurulması isteminin reddine karar vermiştir. Danıştay İDDK 01.07.2010 tarihinde davacının itirazının kabulüne, Danıştay 10.Dairesince verilen YD isteminin Reddine ilişkin kararın kaldırılmasına, dava konusu Genelge’nin fizyoterapistler dışındaki diğer sağlık personeline ilişkin kısmının Yürütmeyi Durdurulması karar verilmiştir. Dosyada 27.04.2016 tarihine duruşma günü verilmiştir.
 • Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 28.04.2010 tarih ve 17604 sayılı red işlemi ile 1 Şubat 2010 tarihli ve 3895 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge'nin bazı maddelerinin iptali istemiyle Danıştay 15.Daire 2013/2791 Esas sayılı dosyasına kayıtlı 10.05.2010 tarihinde tarafımızca dava açılmıştır. 14.05.2014 tarihinde dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.17.10.2014 tarihinde davalı temyiz dilekçesi sunmuştur. Temyiz aşaması henüz sonuçlanmamıştır.
 • Davalı idare tarafından,16.04.2010 gün ve 27554 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Kaplıcalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulmasına ve iptali istemi ile Danıştay 15.Dairesi E.2013/2789 sayılı dosyasına kayıtlı 15.6.2010 tarihinde dava açılmıştır.. 14.05.2014 tarihinde dava konusu işlemin kısmen iptal ve kısmen reddine karar verilmiş, 03.11.2014 gününde reddedilen kısım yönünden temyiz dilekçesi sunulmuştur.
 • 07.2011 tarihinde Seda Turizm Ticaret A.Ş ile yapılan sözleşme sonrasında Derneğe ödenecek bedelin bir kısmı ödenmemiş karşı tarafın temerrüde düşmesi üzerine Ankara 13. Asliye Ticaret Mahkeme’sinde dava açılmıştır. Davamız kabul edilerek bakiye alacağın alacaklıdan alınarak Derneğe ödenmesine karar verilmiştir. Karar davalı tarafından temyiz edilmiştir. 11.11.2012 tarihinde temyize cevaplarımız sunulmuştur. Mahkeme kararında tahsiline karar verilen alacak için Ankara 19. İcra Müdürlüğü’nün 2012/12912 Esas sayılı dosyasında borçlu Seda Turizm ve Ticaret A.Ş. aleyhine icra takibi başlatılmış, şirket adına kayıtlı araçlara haciz konulması için işlem yapılmış, ancak şirket adına kayıtlı araç bulunamamıştır. Yine haciz işlemi yapılabilmesi için şirket adına kayıtlı taşınmaz bulunup bulunmadığının TAKBİS’den (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi) sorgulanması isteminde bulunulmuş, fakat kayıtlı taşınmaz sorgusundan sonuç alınamamıştır. Borçlu şirketin banka hesaplarındaki paraların haczedilebilmesi için bilinen tüm bankaların genel müdürlüklerine İcra ve İflas Kanunu’nun 89. maddesine göre haciz ihbarnamesi gönderilmiştir. Bunlardan; Garanti Bankası’nda 7.000,00 TL., Akbank’ta 1.415,00 TL., Yapı Kredi Bankası’nda iki farklı hesapta 14,50 TL. ve 50,00 TL., ING Bank’ta 195,00 TL. olmak üzere borçlu şirkete ait alacakların bulunduğu tespit edilmiştir. Bu hesaplarda bulunan paralara haciz konulmuştur. Ancak, Seda Turizm şirketinin bu bankalara borçlu olması veya daha önce başka alacaklılar tarafından bu hesaplara haciz işlemi uygulanmış olması nedeni ile hesaplardaki paralar icra dosyamıza gönderilememiştir.. Bunların dışındaki bankalarda ise Seda Turizm şirketine ait hesap bulunamamıştır.
 • Sağlık Uygulama Tebliğinde spor hekimliği ile tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanlarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tanı Listesinde yer alan uygulamaları yapmalarına olanak tanıyacak şekilde değişiklik yapan 1.2012 gün ve 28180 Sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in bu hükümlerinin düzeltilmesi istemiyle Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuş, başvurunun reddi üzerine red işleminin iptali istemiyle Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin E.2012/672 sayılı dosyasında kayıtlı dava açılmıştır. Mahkeme Sağlık Bakanlığı açısından idari davaya konu olabilecek nitelikte kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olmadığı gerekçesiyle davayı reddetmiştir. Bu karar 27.06.2012 tarihinde karar temyiz edilmiştir. Danıştay 15.Daire temyiz istemimizin reddine, kararın onanmasına karar vermiştir.7.2.2014 tarihinde Karar düzeltme talebinde bulunulmuştur. Danıştay 15.Daire 2014/1843 E.,2014/5613 K.ve 10.10.2013 tarihli kararı ile KD istemimizin reddine karar vermiştir.

II- Yönetim Kurulunuzun görev süresi içinde açılan davalar

 • Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de değişiklik yapılması istemimizin zımnen reddedilmesi işlemi ile Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay 15. Dairesi'nin E.2013/3797 sayılı dosyasında kayıtlı dava açılmıştır. Dosyanın 16.3.2016 tarihinde duruşması yapılmıştır. Karar verilmesi beklenmektedir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılması istemimizin zımnen reddedilmesi işlemi ile Tebliğ eki (EK-2/B) Hizmet Başı İşlem Puan Listesi’ndeki 702.430 kodlu pulmoner rehabilitasyonun karşısındaki “Göğüs hastalıkları uzmanı hekimlerince yapılması halinde faturalandırılır” 702.500 kodlu yutkunma rehabilitasyonunun karşısındaki “KBB uzmanı hekimlerce yapılması halinde faturalandırılır” ibarelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile 10.7.2013 tarihinde Danıştay 15.Daire 2013/10137 Esas sayılı dosyasına kayıtlı dava açılmıştır.02.2014 tarihinde anılan düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’nün 2014/10 sayılı ve 10.4.2014 tarihli Genelgesi’nin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Danıştay 15.Dairesi’nin 2014/4472 Esas sayılı dosyasına kayıtlı 09.06.2014 tarihinde dava açılmıştır. Dosyada 13.11.2014 tarihinde yürütmeyi durdurma isteminin reddine karar verilmiştir. Yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin itiraz dilekçesi sunulmuştur. 26.02.2015 tarihinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından itirazımızın kabulüne karar verilmiştir

 

 • Sağlık Bakanlığı’nın 22.05.2014 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Meslek Mensupları  İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş Ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik’ in Ek-1/A “Fizyoterapist” başlıklı maddesinin b bendinin 1 ve 4.fıkralarının B/1 ve B/4fıkralarının ve Ek-1/B “İş ve Uğraşı Terapisti” başlıklı maddesinin d ve g bentlerinin iptali istemi ile Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği ile birlikte 28.08.2014 tarihinde Danıştay 15.Dairesi’nin 2014/6397 Esas dosyasına kayıtlı dava açılmıştır. Davaya Türkiye Fizyoterapistler Derneği Müdahale dilekçesi sunmuştur. 23 Mart 2016 günü Danıştay’da duruşmasına girilmiş olup kararın yazılıp tebliğ edilmesi beklenmektedir.

 

 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 25.07.2014 tarih ve 29071 Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in bazı maddelerinin iptali istemi ile Danıştay 15.Daire’sinin 2014/7212 Esas sayılı dosyasına kayıtlı 23.09.2014 tarihinde Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği ile birlikte dava açılmıştır. 12.05.2015 tarihinde yürütmeyi durdurma isteminin reddine karar verilmiştir. 10.07.2015 tarihinde itiraz dilekçesi sunulmuştur. Dosyada henüz bir karar verilmemiştir.

 

 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 1.10.2014 tarih ve 29136 Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in bazı maddelerinin iptali istemi ile Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na 12.2014 tarihinde Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği ile birlikte Danıştay 15.Daire’sinin 2014/9620 Esas sayılı dosyasına kayıtlı dava açılmıştır. 12.05.2015 tarihinde Yürütmeyi durdurma isteminin reddine karar verilmiştir. 10.07.2015 tarihinde Yürütmeyi durdurma isteminin reddine itiraz edilmiş, itirazın görüşülmesi beklenmektedir.

18) Sağlık Uygulama Tebliği Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 24.3.2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Tebliğin 2.4.4.F.2. maddesinin 2. fıkrasının, 2.4.4.F.3. maddesinin 1. fıkrasının b bendinin ve 2.4.4.F.6 maddesinin iptalini istemi ile Türkiye Fizyoterapistler Derneği tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na karşı  Danıştay 15.Daire’sinin 2013/7748 Esas sayılı dosyasında açılan davaya 30.01.2015 tarihinde Davalı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı yanında Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği  ile birlikte müdahale talebinde bulunulmuştur.5.1.2015 tarihinde müdahale isteminin kabulüne karar verilmiştir.19) Davalı idare tarafından 27 Şubat 2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesinin (f),(g),(ğ),(h),(n),(ö),(u) bentlerinin, 5,6,7,8,9,14,17,19,24. maddelerinin, 17. maddenin 5.fıkrasının hukuka aykırı olması nedeni ile
4 ve 17. maddelerinin noksan düzenleme nedeni ile iptali istemi ile Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği  ile birlikte Danıştay 15.Daire’sinin 2015/3663 Esas sayılı dosyasına kayıtlı 28.04.2015 tarihinde dava açılmıştır. Dava dilekçeler aşamasındadır.

 • Sağlık Bakanlığı tarafından 10.4.2015 tarihinde yayımlanan Nöromusküler Hastalıklar Merkezleri Yönergesi’nin; Öncelikle idarenin yönerge ile düzenleme yetkisi bulunmadığından, düzenlemenin kamu yararı ve hizmet gerekleri ile bağdaşmadığından bir bütün olarak iptali ve bazı maddelerin Yürütmeyi durdurma ve iptali istemi ile Danıştay 15.Daire E.2015/5112 sayılı dosyasına dava açılmıştır..12.11.2015 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

 

 • 4.2015 tarihli ve 29333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği ile birlikte Danıştay 15.Daire E.2015/5482 Esas sayılı dosyasına kayıtlı 22.6.2015 tarihinde dava açılmıştır. 18.12.2015 tarihinde yürütmeyi durdurma isteminin reddine karar verilmiştir. 2.3.2016 tarihinde ara karara ilişkin itiraz dilekçesi sunulmuş olup görüşülmesi beklenmektedir.

 2013 YILINDA VERİLEN YAZILI  DANIŞMANLIK İŞLERİ

 • Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimlerince yapılan EMG uygulamalarının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödemesinin yapılmasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle Genel Müdürlüğünüz tarafından SGK’ya gerekli bilgilendirmenin yapılması talebi hakkında başvuru dilekçesi hazırlanmıştır.

 

 • Fizyoterapistlerin istihdam planlaması hakkında Sağlık Bakanlığı cevap yazısı incelenmiştir.

 

 • Bakıma Muhtaç Engellilere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmelik Taslağı hakkındaki değerlendirmemiz sunulmuştur.

 

 • 6225 Sayılı Yasanın 9. Maddesi ile 1219 sayılı Yasaya Ek Madde 13 eklenmiş, maddenin (b) fıkrasında Fizyoterapistin görev tanımına ilişkin Anayasa Mahkemesi tarafından verilen karar hakkında üyelere yönelik yapılabilecek bilgilendirme metni taslağı hazırlanmıştır.

 

 • 24 Mart2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği eki (EK-2/B) Hizmet Başı İşlem Puan Listesi’ndeki 430 ile 702.500 sayılı işlemlerin fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimleri dışında yapılmasına olanak tanıyan ifadelerin kaldırılması istemi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuruda bulunulmuştur.

 

 • Bakıma Muhtaç Engellilere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmelik Taslağı hakkındaki değerlendirmemiz sunulmuştur.

 

 • Sosyal Güvenlik Kurumu Ortez-Protez Hakkında Sağlık Kurullarına ilişkin şerh hazırlanmıştır.

 

 • Mali müşavirlik sözleşmesi incelenmiş ve öneride bulunulmuştur.

 

 • SB Kamu Hastaneleri Birliği Kurumu Elazığ İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nin Girişimsel işlemler” konulu yazısı incelenmiştir.

 

 • ‘Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik Taslağı’nın ilgili maddeleri hakkında görüş ve önerilerimiz sunulmuştur.

 

 • FTR Uzman Hekimlerinin acil serviste acil sağlık hizmetleri sunmak üzere görevlendirilip görevlendirilemeyeceği hakkında bilgi notu hazırlanmıştır.

 

2014 YILINDA VERİLEN YAZILI DANIŞMANLIK İŞLERİ

 • WCNR EK Protokolü Hakkında yazılı öneride bulunulmuştur.

 

 • SB Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Nöromusküler Hastalıkları Merkezleri Yönetmeliği taslağı hakkında görüş ve önerilerin sunulmuştur.

 

 • Sibel Aslan Cebeci Postür Analizi Değerlendirilmesi hakkında bilgi notu hazırlanmıştır.

 

 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında hizmet veren Sıla Danışmanlık Bilişim  Sağlık İnşaat  A.Ş’nin  Fizik Tedavi ve rehabilitasyon hizmeti veren sağlık kuruluşlarında çalıştırılacak asgari hekim sayısı , Tam zamanlı çalışan bir hekimin bir gün için de kaç hastayı tedavi edeceği, Ankara ilinde Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Uzmanı hekimin alacağı ücrete ilişkin bir düzenleme olup olmadığı , Özel bir düzenleme yok ise iş akdi ile çalışan FTR uzman hekimlerinin alabileceği ücretlerinin nasıl belirlenebileceği hakkındaki sorularına cevap yazısı hazırlanmıştır.

 

 • Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş Ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik hakkında görüş hazırlanmıştır.

 

 • Türkiye Sağlık Yatırımcıları Derneği Başkanı ve Sıla Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Şahin’in yazılarının Derneğinizin ve Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği’nin tüzel kişiliği ile Yönetim Kurulu üyelerinin kişilik haklarına haksız bir saldırı olması nedeniyle yazılı ihtarda bulunulmuştur.

 

 • KKTCFTR Uzman Hekimleri Derneği adına Dr:Hüseyin Ertunga’nın Derneğe göndermiş olduğu Fizyoterapistler Birliği kurulmasına ilişkin görüş istemine yanıt verilmiştir.
 • SB Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün kardiyoloji uzman hekimlerinin bağımsız kardiyak rehabilitasyon yapmasına yol açacak düzenleme hakkında görüş hazırlanmıştır

2015 YILINDA  VERİLEN YAZILI DANIŞMANLIK İŞLERİ

 • Çankaya Vergi Dairesi’ne Seda Turizm Ticaret A.Ş firması ile Dernek arasında Tıbbi Rehabilitasyon Kongresinin organizasyonun gerçekleştirilmesi için imzalanan sözleşme uyarınca alınan ücretin vergiden mahsubu hakkında başvuru dilekçeleri hazırlanmış, Vergi Daireleri ve Denetim birimleri ile görüşmeler yürütülmüş, uzlaşma görüşmesi ve sonrasında uzlaşma kararının yerine getirilmesinde Dernek temsil edilmiştir.

 

 • Dünya Nörorehabilitasyon Kongresi ile IV. Ulusal Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi Organizasyon sözleşmesinin mali hükümlerinin tadiline ilişkin sözleşme hazırlanmıştır.

 

 • Dünya Nörorehabilitasyon Kongresi ile IV. Ulusal Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi Organizasyon sözleşmesine ilişkin ibraname hazırlanmıştır.

 

 • Derneğiniz ve Pleksus Bilişim Tek. Dan. Tem. ve Org. A.Ş.ile Web sitesi sözleşmesi incelenmiştir.

 

 • Derneğiniz ve Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri San.Tic.ile online dergi sözleşmesi incelenmiştir.

 

 • Gülcan Öztürk acil nöbeti hakkında dilekçe gönderilmiştir.
 • Esra Bolat acil nöbeti hakkında bilgi verilmiştir.

 

 • İcap Nöbeti hakkında Yönetim Kurulu’na bilgi verilmiştir.

 

 • SGK Genelgesi hakkında bilgi notu hazırlanmıştır.

 

 • Fizyoterapist Merve İlhan’un uygulamaları hakkında görüş hazırlanmıştır.

 

 • Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği ile birlikte Özel Çayyolu Güven Tıp Merkezi Mesul Müdürlüğü’ne Fizyoterapist Prof Dr.Gül Baltacı’dan müstakilen randevu alınmasına, Web sitesinde doktor listesinde yer verilmesine ilişkin uygulamanın düzeltilmesine ilişkin ihtarname gönderilmiştir. Ancak sitenin incelenmesinde mevcut hukuka aykırı işlemlerin sürmesi nedeniyle bir kez daha bildirimde bulunulmuştur.

 

 • Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği ile birlikte Güneş Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne Güneş Gazetesi’nin 15.1.2015 tarihli sayısında yayınlanan ‘ Kireçlenme Orta Yaş Üstü İçin Tehlike’ başlıklı habere ilişkin ihtarname gönderilmiştir.

 

 • Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı’na Özel Sağlık kuruluşlarında fizyoterapistlerin tanı ve tedavi yapması, sigorta şirketlerinin özel sağlık sigortası kapsamında bu uygulamaların giderlerini kapsaması hakkında bildirimde bulunulmuştur.

 

 • Hasan Oğuz’a ait Tıp Merkezinde Kardiyopulmoner Rehabilitasyon uygulamalarına ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın getirdiği kısıtlama ile ilgili görüş oluşturulmuştur.

 

 • Özge Ortabozkoyun’na idari nöbet hakkında bilgi verilmiştir.

 

 • Optemist Firması’nın sözleşme metni incelenmiştir.

 

 

2016 YILINDA VERİLEN YAZILI DANIŞMANLIK İŞLERİ

 

 • Hasan Oğuz’a Kardiyopulmoner Rehabilitasyon hakkında açacağı davada katkısı olacak çalışmalar ve yargı kararları iletilmiştir.

 

 • Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda Sözleşmenin 14.8 numaralı maddesini hekimlerin bildiğine ilişkin yazıya cevaben yazı hazırlanmıştır.

 

 • Mart 2013 SUT Pulmoner Rehabiitasyon hakkında Derneğin açtığı davada verilen yargı kararının uygulanması istemi ile SGK’na başvuruda bulunulmuştur.

 

 • Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimi İbrahim Tutak’ın açtığı davada katkısı olabilecek karar ve çalışmalar iletilmiştir.

 

 • Gökhan Çağlayan’a sözleşmeli kadroda çalışma hakkında bilgi verilmiştir

 

 • TTB UDEK’e alandaki yetkili derneklerin bilgisi için başvuruda bulunulmuştur.

 

 • Nisan 2015 Nöromusküler Has. Merkezi Yönergesi yürütmeyi durdurma kararı hakkında bilgi notu hazırlanmıştır.

 

 • Derneğin Tüzük değişikliği hakkında sözel bilgi verilmiştir.

 

 • 2009 TDUEY kararı hakkında bilgi notu hazırlanmıştır.

 

Yazılı danışmanlıklar dışında üyelerden gelen başvurularda sözlü danışmanlık hizmetleri de verilmektedir.

Test

Form Gönderimi

Tamam

Branşımız ve Derneğimiz ile ilgili haberler ve duyuruların detaylarına ulaşmak için tıklayınız

DAHA FAZLASI