2010-2013 Raporları

TÜRKİYE FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

UZMAN HEKİMLERİ DERNEĞİ

2010-2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

30 Mart 2010 tarihinde yapılan genel kurul sonrası göreve başlayan yönetim kurulumuz, derneğimizin kurulduğu günden bu yana yüklendiği misyon üzerine, 2010-2013 döneminde de mesleğimiz ve meslektaşlarımızın özlük hakları ile ilgili konularda ortaya çıkan sorunları dikkatle izlemiş, bunlar üzerine gerek bilimsel gerekse hukuksal anlamda yoğun çalışmalar yaparak, gerekli makamlar nezdinde girişimlerde bulunmuştur. Meslek alanımızla ilgili eğitim faaliyetlerinin sayı ve içerik bakımından zenginleştirilmisine çalışılmış, bu amaçla kongre, sempozyum, bilimsel toplantı ve interaktif kurslar düzenlenmiştir. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirmeler, meslektaşlarımıza mail ortamında duyurulmuş olup, ayrıca bu bilgilere dernek web adresimiz olan www.tsprm.org adresinden de ulaşılabilmektedir. Mesleki çalışmalarımız sırasında yanımızda yer alan, emeğini ve bilimsel desteğini esirgemeyen tüm değerli meslektaşlarımıza teşekkür ediyor, 2010-2013 dönemi dernek faaliyetlerimizi özet halinde aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.

A-Düzenlenen Kongre, Sempozyum, Bilimsel Toplantı ve Kurslar

Bu dönemde;

-2. ve 3. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi -Meme Kanseri ve Rehabilitasyonu Sempozyumu -Lomber Bölge Temel Spinal Enjeksiyon ve Manuplasyon Kursu -Meme Kanseri ve Rehabilitasyonu Kompleks Dekonjestif Terapi Kursu -Meme Kanserli Hastalarda Lenfödem Rehabilitasyonu Kursu -1 yıla yayılan Algoloji Eğitim Programı, -11 adet aylık bilimsel toplantı düzenlenmiş, - Profesyonel bir PR anlaşması yapılarak, geniş kitleler nezdinde branşımızla ilgili farkındalık düzeyinin artırılması amacıyla, yazılı ve görsel medyada tanıtım çalışmaları yürütülmüş ve -WFNR ve derneğimiz işbirliği ile 2014 yılında İstanbul’da gerçekleştirilecek olan 8. Dünya Nörorehabilitasyon Kongresi ile ilgili ön hazırlıklar tamamlanmıştır.

I-KONGRE

-2.Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, 4-7 Kasım 2010 tarihlerinde Ankara Rixos Hotelde düzenlenmiştir. -3.Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, 15-18 Kasım 2012 tarihlerinde Ankara JW Marriot Hotelde düzenlenmiştir.

II-SEMPOZYUM

Türkiye FTR Uzman Hekimleri Derneği İzmir Şubesi tarafından, 2-3 Ekim 2010 tarihlerinde “Meme Kanseri ve Rehabilitasyonu” konulu sempozyum düzenlenmiştir.

III- KURSLAR

1- 2-3 Ekim 2010 tarihinde, derneğimiz İzmir Şubesi tarafından “Meme Kanseri ve Rehabilitasyonu” konulu sempozyum düzenlenmiştir.

2- 4-5 Mart 2011 tarihinde, Ankara’da GATA FTR A.D öğretim üyelerinin destekleriyle “Lomber Bölge Temel Spinal Enjeksiyon ve Manüplasyon Kursu” düzenlenmiştir.

3- 14 Nisan 2011 tarihinde, Ankara Midi Hotel’de “Meme Kanseri ve Rehabilitasyonu Kompleks Dekonjestif Terapi” konulu kurs düzenlenmiştir.

4- 6 Ekim 2012 tarihinde, derneğimiz Erzurum Şubesi tarafından “Meme Kanserli Hastalarda Lenfödem Rehabilitasyonu” konulu kurs düzenlenmiştir.

5- 2012 yılı içerisinde, Erzurum Şubesi tarafından “Özürlülük Ölçütü; Sağlık Kurulunda Değerlendirme” konulu kurs düzenlenmiştir.

IV- AYLIK BİLİMSEL TOPLANTILAR

Bu dönem içerisinde düzenlenen aylık bilimsel toplantılar aşağıda belirtilmiş olup, işlenen konu başlıkları “ www.tsprm.org” adresinde “Aylık Bilimsel Toplantılarımız” linkinde yer almaktadır.

26 Nisan 2010- S.B Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi FTR Kliniği

25 Mayıs 2010- Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR A.D

21 Ekim 2010- S.B Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi FTR Kliniği

18 Nisan 2011- S.B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi FTR Kliniği

23 Mayıs 2011- S.B Ankara FTR Eğitim ve Araştırma Hastanesi

15 Kasım 2011- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR A.D

23 Şubat 2012- GATA FTR A.D

23 Mart 2012- Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR A.D

24 Mayıs 2012- Ufuk Üniversitesi FTR A.D

19 Aralık 2012- Başkent Üniversitesi FTR A.D

21 Şubat 2013- GATA FTR A.D

B-DERGİ FAALİYETLERİ

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği’nin iki resmi yayın organı bulunmaktadır.

I-Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi

ISSN: 1307-7384 numarası ile elektronik ortamda 2007 tarihinden itibaren yayınlanmaktadır. Amacı, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimi ve klinik uygulamaları hakkında, orijinal ve güncel araştırma ve klinik gözlemleri senede üç kez, İngilizce veya Türkçe yayınlamaktadır.

II-European Journal of Physical Medicine and Rehabilitation (Europa Medicophysica)

SCI – Expanted’ da indekslenmektedir.

C- ÇALIŞMA GRUPLARI

Türkiye FTR Uzman Hekimleri Derneği çatısı altında kurulmuş bulunan çalışma gruplarına bu dönemde “"Protez Uygulamaları ve Amputasyonlu Hasta Rehabilitasyonu Çalışma Grubu" eklenmiştir. Derneğimize bağlı çalışma gruplarının listesi aşağıda yer almaktadır.

İnme Çalışma Grubu ENMG Çalışma Grubu Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Çalışma Grubu Spinal Kord Yaralanması Çalışma Grubu Travmatik Beyin Hasarı Çalışma Grubu Nöropatik Ağrı Çalışma Grubu Etik Çalışma Grubu Protez Uygulamaları ve Amputasyonlu Hasta Rehabilitasyonu Çalışma Grubu

D- BRANŞIMIZI TANITIM FAALİYETLERİ

Bu dönemde, branşımızla ilgili farkındalık düzeyinin artırılması amacıyla, yazılı ve görsel medyada tanıtım çalışmaları yürütülmüştür. Bu çalışmalar kapsamında derneğimiz adına iki televizyon programına katılım sağlanmış ve çeşitli basın-yayın organlarında yazılarımız yayınlanmıştır. Bu kapsamda yazılı basında yer alan çalışmalar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Prof.Dr.Birkan Sonel Tur- Kardiyak Rehabilitasyon, Doç.Dr.Canan Aybay –Pediatrik Rehabilitasyon Doç.Dr. Füsun Köseoğlu- Pulmoner Rehabilitasyon, Doç.Dr.Meltem Aras-Onkolojik Rehabilitasyon Prof.Dr.Füsun Ardıç- Obezite ve egzersiz Prof.Dr.Deniz Evcik -Romatolojik Rehabilitasyon, Doç.Dr.Figen Tıuncay- İnflamatuvar Bel Ağrıları,

E-KURUMLARA VERİLEN GÖRÜŞ YAZILARI

1) 25 Mart 2010 tarihli SUT ile ilgili olarak TTB’den istenen görüş üzerine, gerekçeli bilimsel bir rapor hazırlanarak TTB’ye sunulmuştur.

2) Türk Toraks Derneği tarafından hazırlanan “Beyaz Kitap” adlı yayında, pulmoner rehabilitasyon uygulamalarında FTR alanının varlığı ile ilgili bilimsel olarak kabul edilemeyecek ifadelerin kullanımı nedeniyle, konu ile ilgili görüş ve taleplerimizi içeren bilimsel bir rapor hazırlanmış, Türk Toraks Derneği, TTB, Sağlık Bakanlığı ve YÖK’e gönderilmiştir.

3)25.5.2010 tarihinde yayımlanan “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği” ile ilgili olarak, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon tıp branşı uygulamaları bağlamında, derneğimiz tarafından bir görüş yazısı hazırlanarak, Sağlık Bakanlığı’na sunulmuştur.

4) 3 Ağustos 2010 tarihinde yayımlanan “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri ile ilgili olarak TTB tarafından derneğimizin genel değerlendirmesi istenmiş ve dernek görüşümüz hazırlanarak TTB’ye sunulmuştur.

5) T.C Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan “2010-2012 Bakım Hizmetleri Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı” hakkında derneğimizden görüş istenmiş, geniş içerikli bir görüş yazısı hazırlanarak, Özürlüler İdaresi Başkanlığı’na gönderilmiştir.

6) 2010 yılı asgari ücret tarifesi hazırlık çalışmaları kapsamında, alanımız ile ilgili dernek görüşlerimiz TTB’ye sunulmuştur.

7) Meslektaşlarımız ve kurumlarımız tarafından derneğimize yapılan başvurular sonrasında, “fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarına ait tedavi kartlarında hasta imzasının arandığı ve olmadığı takdirde faturaların ödenmediği” öğrenilmiştir. Bunun üzerine hukuksal ve bilimsel gerekçeleri içeren bir rapor hazırlanarak, yapılan işlemlerin mevzuata uygun hale getirilmesi amacıyla gereğinin yapılması için 24.11.2010 tarihinde SGK Başkanlığı’na iletilmiştir.

8) Bu dönemde, mesleğimizi yakından ilgilendiren en önemli gelişmelerden biri, içerisinde fizyoterapistlik mesleğinin de yer aldığı, 33 adet hekim dışı sağlık personelinin görev, yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesi amacıyla oluşturulan “Sağlık Meslekleri Kanunu” olmuştur. 8 Temmuz 2010 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen ilk çalıştaydan başlayarak, konu ile ilgili her aşamada yer almak için, değerli meslektaşlarımızla birlikte yoğun gayret sarfedilmiştir. Elimize geçen ilk taslak sonrası, mesleki hak kayıplarımızın önlenmesi gayretiyle, derneğimiz davetiyle alanımızı temsil eden dernek yönetim kurulları, yeterlilik kurulu, UEMS temsilcilerimiz, üniversitelerin anabilim dalı başkanları ve eğitim ve araştırma hastaneleri klinik şeflerinden oluşan, geniş kapsamlı iki büyük toplantı yapılmıştır. Toplantıda alınan karar gereği oluşturulan komisyonla, tüm bilimsel ve hukuki gerekçeler, dünya örnekleri ve uluslararası zeminde kabul görmüş belgeler ve referanslarla desteklenmiş, alternatif bir taslak hazırlanarak, gerekli tüm mercilere iletilmiştir. Gruplar halinde Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile görüşmeler yapılmış, bakanlık nezdinde yapılan tüm toplantılara eksiksiz katılım sağlanmıştır. Konunun meclise intikali sonrası, sağlık komisyonu, plan ve bütçe komisyonlarında değerli hocalarımız tarafından branşımızın konu ile ilgili görüşleri en ince ayrıntısına kadar anlatılmıştır. 6225 sayılı kanunun resmi gazetede yayımlanması sonrası, Anayasa Mahkemesine itiraz gerçekleşmiştir. Konu ile ilgili karar henüz verilmemiş olup, düzenleyici yönetmelik çıkarılmamıştır. Derneğimiz, süreci yakından takibe devam etmekte ve tüm gelişmeler meslektaşlarımızın bilgisine sunulmaktadır.

9) Özellikle mail ortamında “kamu hastanelerinde FTR hizmetlerinin özel sektörden alınması” ile ilgili meslektaşlarımızın yaşadığı sorunların dile getirimesi üzerine, hukuk büromuzun hazırlamış olduğu değerlendirme, 24.01.2011 tarihinde meslektaşlarımızın bilgisine sunulmuştur. Bu konu çerçevesinde Bingöl Devlet Hastanesinde görevli FTR Uzmanı meslektaşlarımızın, fizik tedavi hizmet alımı ile ilgili yaşadıkları sıkıntılar tarafımıza iletilmiş ve hemen akabinde derneğimiz, Sağlık Bakanlığı, Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı ve Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimliği nezdinde hukuksal bir yazılı girişimde bulunmuştur. Sonrasında Sağlık Bakanlığı ilgili hastanenin dışarıdan FTR hizmet alımını iptal etmiş ve ihale süreci ilgilileri hakkında soruşturma başlatmıştır. Konu ile ilgili olarak, 9.10.2012 tarihinde Bingöl İl sağlık Müdürlüğü tarafından derneğimize gönderilen bilgilendirme yazısı, mail ortamında meslektaşlarımıza duyurulmuştur.

10) 6.1.2011 tarihinde yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” te yer alan ve FTR Uzman Hekimlerini doğrudan ilgilendiren düzenlemeler hakkında bilgilendirme hazırlanarak, siz değerli meslektaşlarımızın dikkatine sunulmuştur.

11) Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından hekim ve uzman hekimin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi amacıyla hazırlanan 29.7.2011 tarihli taslak metinle ilgili olarak TTB tarafından derneğimize görüş sorulmuş, hazırlanan görüş yazımız, TTB Merkez Konseyi Başkanlığı’na iletilmiştir.

12) Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün, çeşitli Üniversite Hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine gönderdiği “Nöromusküler Hastalıklar Merkezleri için Eğitim Merkezi ve Eğitici Kriterleri” ile ilgili yazısı üzerine, , ülke çapında 11 ilde 12 adet nöromusküler hastalıklar tanı ve tedavi merkezi kurulma çalışmalarının başladığı ve bu merkezlerde nöroloji, patoloji uzman hekimleri ve fizyoterapistlerin görevlendirileceği öğrenilmiştir. Hemen akabinde Türkiye FTR Uzman Hekimleri Derneği olarak, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne, FTR uzman hekiminin nöromusküler hastalıkların tanı ve tedavisindeki yeri, Türkiye ihtiyaçları, bu merkezler kurulduğu takdirde taşıması gereken fiziki ve teknik şartlar ve personel özelliklerini de içeren, hukuksal ve bilimsel gerekçeler ışığında ayrıntılı bir rapor sunulmuştur. Tüm bu süreçte konu ile ilgili olarak derneğimize başvuran Üniversiteler ve Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden meslektaşlarımıza, verecekleri cevabi yazılar için hukuksal ve bilimsel olarak da yol gösterilmiştir. Şu anda kurulacak nöromusküler hastalıklar merkezlerinde FTR uzman hekimleri de kapsama alınmıştır.

13) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Yönetmeliği uyarınca, Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulunun 2-3 Mayıs 2011 tarih ve 185 sayılı kararı ile 7 uzmanlık branşına Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanlık alanında rotasyon konulmuştu. Ancak daha sonra TUK’un 8.9.2011 tarih ve 227 sayılı kararı ve 20.10.2011 tarih ve 237 nolu kararı ile Pediatrik Nöroloji ve Gelişimsel Pediatri alanları için de FTR rotasyonu konularak, bu sayının 9’a yükseltildiği öğrenilmiştir. Bunun üzerine Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği tarafından TUK Başkanlığı’na bilimsel gerekçeleri içeren bir yazı yazılarak, FTR uzmanlık alanında yapılması öngörülen rotasyon kararlarının geriye dönük olarak gözden geçirilmesi, bu kapsamda Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanlık alanına ilişkin müfredat kurulunun görüşünün alınması, uygun olmayan rotasyonların kaldırılması, yeni rotasyon taleplerinde ise alanımızın müfredat kurulundan görüş alınması ile ilgili taleplerimiz iletilmiştir.

14) 21-22 Nisan 2012 tarihlerinde, fizyoterapist eğitmenler tarafından yine fizyoterapistlere yönelik olarak “ myofasial ağrılarda ve tetik nokta tedavisinde kuru iğneleme” konulu kurs düzenleneceğinden Türkiye FTR Uzman Hekimleri Derneği olarak haberdar olmamız üzerine, hekim dışı meslek mensupları tarafından hekimlik yetkisinin kullanılması ve hasta güvenliği açısından, Bakanlığımızı acilen bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. İlgili kursu düzenleyenlere gerekli uyarının yapılabilmesi için, Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü’ne bilimsel ve hukuksal içerikli bir uyarı yazısı gönderilmiş, aynı yazı TTB’ye de iletilmiştir.

F-DERNEĞİMİZİN KATILARAK BİLİMSEL GÖRÜŞLERİNİ SUNDUĞU TOPLANTI VE ÇALIŞTAYLAR

1- 13 Haziran 2010 tarihinde düzenlenen TTB-UDEK-UYEK 8. Olağan genel kurul toplantısına iştirak edilmiştir.

2- 23 Ekim 2010 tarihinde düzenlenen TTB Ulusal Uzmanlık Eğitimi ve STE/SMG Standartları Çalıştayı’na katılarak bilimsel görüşlerimiz sunulmuş ve derneğimiz konu ile ilgili hazırlanan rehberde yer almıştır.

3- 24-26 Kasım 2010 tarihlerinde, Sağlık Bakanlığı bünyesinde düzenlenen “Göğüs Hastalıklarında Evde Hizmet Çalıştayı”na katılım sağlanarak, konu ile ilgili bilimsel görüşlerimiz sunulmuştur.

4- TTB-UDEK 31. genel kuruluna katılınmıştır.

5- 8 Ocak 2011 tarihinde düzenlenen TTB-UDEK STE/SMG çalıştayına katılım sağlanmıştır.

6- XVI. TUEK kapsamında etik çalışma grubu ve STE/SMG çalışma grubuna derneğimiz adına katılım sağlanmıuş ve bilimsel görüşlerimiz ile katkıda bulunulmuştur.

7- 7.2.2011 tarihinde gerçekleştirilen “SUT kapsamında ortopedik özürlülerin kullandığı yardımcı araç ve gereçlerin temininde yaşanan güçlükler ve çözüm önerileri çalıştayı’na derneğimiz adına katılım sağlanarak, bilimsel görüşlerimiz sunulmuştur.

8- 3-5 Mart 2011 tarihlerinde UEMS temsilcilerimiz Prof.Dr.Ayşe Küçükdeveci ve Prof.Dr.Aydan Oral hocalarımızın özverili çalışmaları ile düzenlenen UEMS FTR Bölümü Yeterlilik Kurulu toplantısı sonrasında, alanımızı temsil eden diğer derneklerle birlikte UEMS ile karşılıklı işbirliği anlaşması imzalanmıştır.

9- 7.8.2011 tarihinde düzenlenen “Sağlık Bakanlığı Yaşlı Sağlığı Politika Geliştirme Çalıştayı” düzenlenmiştir. Derneğimiz aldığı davet üzerine çalıştaya katılarak, bilimsel görüş sunmuştur.

10- 1-3 Eylül 2011 tarihlerinde, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde Ankara’da “Türkiye kalp ve damar hastalıklarını önleme ve kontrol programı çalışma grupları toplantısı” düzenlenmiştir. Derneğimiz toplantıya katılmış ve alanımızla ilgili konularda katkıda bulunmuştur.

11- 26-27 Kasım 2011 tarihinde düzenlenen XVII. TUEK kurultayına katılım sağlanmıştır.

12- 15 Aralık 2011 tarihinde Ankara FTR Algologları grubu, derneğimiz koordinatörlüğünde ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. Algoloji alanında eğiticilerin eğitimi kapsamında teorik ve uygulmalı bir eğitim programının hazırlanmasına karar verilmiştir.

13- 7 Nisan 2012 tarihinde TTB tarafından düzenlenen “Uzmanlık Eğitiminde Özgün Standartlar ve Yetkinlikler Çalıştayı”na derneğimiz adına katılım sağlanmıştır.

14- 20.4.2012 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan “Ortopedik Hazır ve Ismarlama Protez ve Ortez Standartları Çalıştayı”na derneğimiz davet edilmiş ve bilimsel görüşlerini sunmuştur.

15- Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından 4-6 Temmuz 2012 tarihinde Birinci Basamak Hekimlere Yönelik Obezite ile Mücadele El Kitabı Çalıştayı düzenlenmiş, derneğimiz katılarak katkı sağlamıştır.

16- Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından 15-17 Ekim 2012 tarihlerinde düzenlenen “Ulusal Fiziksel Aktivite Rehberi Hazırlık Çalıştayı”na derneğimiz davet edilmiş ve bilimsel katkı sağlamıştır.

17- Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı” tarafından “Diyabetli Hasta Eğitici Rehberi Hazırlık Çalıştayı” 10-12 Aralık 2012 tarihleri arasında Ankara’da yapılmıştır. Derneğimiz, çalıştaya katılarak, rehberin hazırlanmasında bilimsel katkı sağlamıştır.

18- 22-23 Aralık 2012 tarihinde düzenlenen XVIII. TUEK kurultayına katılarak, çalışma gruplarında bilimsel katkı sağlanmıştır.

G- KURUMLARA YAPILAN İHTARLAR VE TAKİBEN AÇILAN DAVALAR

Bilimsel ve hukuksal açıdan mesleğimizde ve meslektaşlarımızın özlük haklarında hak kayıplarına yol açan düzenleme ve uygulamalar ile ilgili, 2010-2013 döneminde derneğimiz tarafından açılmış 11 dava mevcut olup, takibi yapılmaktadır.

Test

Form Gönderimi

Tamam

Branşımız ve Derneğimiz ile ilgili haberler ve duyuruların detaylarına ulaşmak için tıklayınız

DAHA FAZLASI